BOZP a požiarna ochrana - Monitor BP s.r.o.
monitorbp.sk

Poskytujeme BOZP a OPP a PZS , a služby v oblasti Ochrany osobných údajov GDPR


Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a ochrany pred požiarmi OPP a niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby PZS.

 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • technik požiarnej ochrany
 • verejný zdravotník

Zameriavame sa aj na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zam. v týchto oblastiach.

Vykonávame informatívne merania a testovania pracovného prostredia, analýzy a kontroly a celkové poradenstvo v danej oblasti. >>

Aktuality : Elektronické oznámenie KATEGÓRIE PRÁCE 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019.

*Viac tu.

Upozornenie na zmeny v oblasti Ochrany osobných údajov v zákone č. 18/2018 od 25.05.2018

Pri prechode na novú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. účinného od 25.05.2018 - poskytujeme komplexné služby v oblasti GDPR

*Viac tu.

Upozornenie na zmeny v zákone NR SR č. 355/2007 od 1.12.2017

V zmysle novely Zákona č.355/2007 Z. z. účinnej od 1.12.2017 poskytujeme služby PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 2. rizikovej kategórie.

*Viď oprávnenia.

Košice 29.november 2017 - Základnou zmenou je, že od 1.12.2017 nemôžu tieto činnosti vykonávať bezpečnostný technici, autorizovaní bezpečnostný technici ani BTS.

*Viac tu.

Národný inšpektorát práce vydal súbor informačných letákov

Košice 21.júl 2017- Národný inšpektorát práce vydal na pomoc hlavne malým a stredným podnikateľom súbor letákov, ktoré jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú vybranú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnoprávnych vzťahov.

Stiahnite si ich tu.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Na stránke sa nachádzajú informačné letáky - stručné informácie o agentúre a jej činnostiach. Mnohé sa zameriavajú na konkrétne problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na osobitné odvetvia alebo skupiny zamestnancov. Stručným a zrozumiteľným spôsobom sa v nich uvádzajú hlavné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, informácie o tom, čo je možné v súvislosti s nimi urobiť, o tom, kto je zodpovedný za ich riešenie, ako aj o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie.

Stiahnite si ich tu.

Príbeh o Napovi

Napo je originálna myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku kvalitných informačných produktov prekonávajúcich hranice medzi národmi, a zameriava sa na rôzne kultúry, jazyky a praktické potreby ľudí v práci. Poslaním Napa a jeho priateľov je upútať pozornosť na problematiku BOZP prostredníctvom svojej zaangažovanosti, zábavných príbehov a humorného a bezstarostného prístupu. „Bezpečnosť s úsmevom“ – je Napov prínos k bezpečnejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu pracovisku.

Stiahnite si ich tu.


Zamestnávatelia POZORPovinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Vám naša spoločnosť zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.Všeobecné povinnosti zamestnávateľa (Zákon č. 124/2066 Z.z.)

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bozp je povinný :

 • vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bozp,

 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,

 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovnýchmiest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,

 • určovať bezpečné pracovné postupy,

 • určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,

 • písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bozp obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bozp, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov,

 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bozp a dávať pokyny na zaistenie bozp,

 • vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk

  • zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviatehomesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
  • spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,
  • zakázaných mladistvým zamestnancom,

 • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bozp, päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak

 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov,


Tešíme sa
na spoluprácu s Vami!

Ak máte aj Vy o naše služby záujem, kontaktujte nás
na uvedených telefónnych číslach, prípadne nám napíšte.

tel.: +421 908 334 395
e-mail: info@monitorbp.sk


bozp paragraf bozp bezpečnosť práce bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci požiarna ochrana vstupné školenie bozp bozp košice bozp v podniku technik poziarnej ochrany požiarno poplachové smernice školenie technikov bozp bozp testy bezpečnostný technik