BOZP a požiarna ochrana - Monitor BP s.r.o.
monitorbp.sk

Poskytujeme BOZP a OPP služby


Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a ochrany pred požiarmi OPP.

 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • technik požiarnej ochrany

Zameriavame sa aj na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zam. v týchto oblastiach.

Vykonávame informatívne merania a testovania pracovného prostredia, analýzy a kontroly a celkové poradenstvo v danej oblasti. >>

Aktuality : Ručný hasiaci prístroj za 0,99 eur*

Hľadáte prácu?

Košice 16.október 2014 - Hľadáme šikovného človeka do nášho tímu na pozíciu Technik BOZP a PO. Pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ.

Viac tu.

Potrebujete vybaviť Vaše objekty a pracoviská ručnými hasiacimi prístrojmi alebo vaše hasiace prístroje už doslúžili?

Košice 19.marec 2014 - Máme pre Vás ponuku ako to vyriešiť tak, aby ste dodržali všetky zásady protipožiarnej bezpečnosti za finančne výhodných podmienok :

*Viac tu.

Bonus 70 € sme pripravili pre našich nových zákazníkov

Košice 24.február 2013 - Staňte sa naším novým zákazníkom a automaticky získate kupón v hodnote 70 € na reklamu v Google Adwords zadarmo.

Národný inšpektorát práce vydal súbor informačných letákov

Košice 21.novembra 2012- Národný inšpektorát práce vydal na pomoc hlavne malým a stredným podnikateľom súbor letákov, ktoré jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú vybranú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnoprávnych vzťahov.

Stiahnite si ich tu.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Na stránke sa nachádzajú informačné letáky - stručné informácie o agentúre a jej činnostiach. Mnohé sa zameriavajú na konkrétne problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na osobitné odvetvia alebo skupiny zamestnancov. Stručným a zrozumiteľným spôsobom sa v nich uvádzajú hlavné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, informácie o tom, čo je možné v súvislosti s nimi urobiť, o tom, kto je zodpovedný za ich riešenie, ako aj o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie.

Stiahnite si ich tu.

Príbeh o Napovi

Napo je originálna myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku kvalitných informačných produktov prekonávajúcich hranice medzi národmi, a zameriava sa na rôzne kultúry, jazyky a praktické potreby ľudí v práci. Poslaním Napa a jeho priateľov je upútať pozornosť na problematiku BOZP prostredníctvom svojej zaangažovanosti, zábavných príbehov a humorného a bezstarostného prístupu. „Bezpečnosť s úsmevom“ – je Napov prínos k bezpečnejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu pracovisku.

Stiahnite si ich tu.


Zamestnávatelia POZORPovinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Vám naša spoločnosť zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.Všeobecné povinnosti zamestnávateľa (Zákon č. 124/2066 Z.z.)

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bozp je povinný :

 • vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bozp,

 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,

 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovnýchmiest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,

 • určovať bezpečné pracovné postupy,

 • určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,

 • písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bozp obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bozp, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov,

 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bozp a dávať pokyny na zaistenie bozp,

 • vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk

  • zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviatehomesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
  • spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,
  • zakázaných mladistvým zamestnancom,

 • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bozp, päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak

 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov,


Tešíme sa
na spoluprácu s Vami!

Ak máte aj Vy o naše služby záujem, kontaktujte nás
na uvedených telefónnych číslach, prípadne nám napíšte.

tel.: +421 905 760 195
e-mail: info@monitorbp.sk


bozp paragraf bozp bezpečnosť práce bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci požiarna ochrana vstupné školenie bozp bozp košice bozp v podniku technik poziarnej ochrany požiarno poplachové smernice školenie technikov bozp bozp testy bezpečnostný technik